1- یکی از اصول مهم تربیت ، داشتن رفتار عادلانه و به دور از هرگونه تبعیض گذاری میان

 فرزندان است .

2- اولین درسی که باید والدین به فرزندان خود بیاموزند ، صداقت است .

3- همانا خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید حتی در بوسیدن.

4- کودکان را دوست بدارید و نسبت به آنان مهربان باشید .

5- کودک باید به گونه ای تربیت شود که کار خوب ، به آسانی از او سر بزند و نه اینکه

  با اکراه به آن تن در دهد .

6- آگاهیهای لازم و پرورش فرهنگی فرزندان نیز از وظایف والدین است .

7- شخصیت دهی به کودک و نوجوان ، ضامن حفظ سلامت روحی او و باز داشتن او

  از لغزشهاست .

8- رفتار والدین ، بیشتر از گفتارشان ،فرزندان را تحت تاثیر قرار میدهد .

9- هنگامیکه با کودکان خود هستید ، هم سطح آنها باشید و با تمام وجود به سخن آنها

  گوش دهید .

10- تبعیض و بی عدالتی در رفتار کودکان ، به پیدایش حسادت ، کینه توزی و

    انتقام جویی در آنان می انجامد .

11- تنبیه ، باید به قصد بیداری دل باشد و نه تهدید جسم . پس تا از نتیجه ی

    بیدارسازی تنبیه ، مطمئن نیستید ، اقدام به تنبیه نکنید .

12- کودکان احتیاج دارند ؛ بدانند که امیدها و آرزوهای آنها را درک می کنیم و بطور حتم

   حامی آنها هستیم .

13- فرزندان نیازمندند ، والدین خود را در محیط خانوادگی ؛ بعنوان یک الگو از نظر

    اخلاقی و دینی ببینند .

14- فرزندان را تشویق کنید تا از لحاظ روحی و معنوی رشد کنند تا در آینده ، زندگی

    متعادلی داشته باشند .

15- کلمه های امیدبخش و تشویق آمیز پدر و مادر ، اعتماد به نفس را به کودکان

      هدیه میدهند .

16- کودک یک موجود اجتماعی است و احتیاج به انس و الفت دارد و نیازمند بازیهای

    دوستانه است .

17- اطفال بیشتر به سرمشق محتاجند ، تا انتقاد و عیب جویی .

18-  کودکان خود را در 7 سالگی نماز خواندن بیاموزیم و تشویق به خواندن نماز کنیم .

19- والدین باید برای درک فرزندان و احساساتشان ، وقت صرف کنند .

20- تربیت صحیح ، انسان را به کمال و تقرب الهی می رساند .

-------------------------------------------------------------------------------------------

                    اولین مدرسه ای که بچه ها دارند دامن مادر است .