بخشی از دنیای علایق و تمایلات آدمی را ، میل به ارضای غریزه ی جنسی تشکیل

میدهد که بسیار نیرومند است و محرک بسیاری از اعمال و رفتار انسان ، نظیر :

همسر گزینی و تشکیل خانواده میباشد.

اسلام با توجه به نقش حیاتی این غریزه ، بر تامین متعادل و مشروع آن صحه

گذاشته است .

رابطه ی جنسی با همسر ، عامل آرامش روح و روان زوجین است و به آنان امکان

تداوم فعالیتهای زندگی را می بخشد.

 * استناد به برخی از سخنان حضرت رضا (ع) روشن کننده ی این مهم است :

_ نمونه ی اول : از لذایذ دنیوی ، نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید و تمنیات دل

                     را از راههای مشروع برآورید . مراقبت کنید در این کار به شرافتتان آسیب

                     نرسد و دچار اسراف و تندروی نشوید .

                     تفریح و سرگرمیهای لذت بخش ، شما را در اداره ی زندگی یاری میکند

                     و با کمک آن در امور دنیای خویش موفق تر خواهید بود .

_ نمونه ی دوم : کوشش کنید اوقات روز شما در ۴ بخش تنظیم شود :

  بخشی برای عبادت و خلوت با خدا

  بخشی برای تامین معاش

  بخشی برای معاشرت و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و کسانیکه شما را به

  عیوبتان واقف میسازند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارند .

  و بخشی را نیز به تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید تا از مسرت و نشاط آن ،

  نیروی انجام وظایف بخشهای دیگر را بدست آورید .

 

  ************   پی نوشت :      هر کسی داد زن خویش طلاق

                                                    به خدایی خداوند ، خر است

                                                    چونکه با قیمت سکه امروز

                                                    دیه از مهریه باصرفه تر است