توانپزشکی یا توانبخشی پزشکی عبارت است از :

    مجموعه اقدامات تشخیصی و درمانی که در جهت بهبود نقص عارض شده و

    پیامدهای ناتوان کننده ی ناشی از نقص در فرد معلول به انجام میرسد.

* این بخش از اقدامات بلافاصله پس از روءیت نقص در فرد بطور جدی شروع میگردد

  و گاها" تا آخر عمر فرد تداوم آن حفظ میشود. و 3 هدف عمده را دنبال میکند:

1- ممانعت از افزایش نقص.

2- ممانعت از بروز ناتوانی ناشی از نقص.

3- بکارگیری وسایل کمک توانبخشی در جهت کاهش ناتوانی در فرد.

   تعداد اعضای مورد نیاز تیم توانپزشکی بستگی به نوع و شدت معلولیت و نیازهای

   فرد معلول و شرایط اجتماعی و خانوادگی وی دارد.

  *** به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام

                                              دل تو را می طلبد

                                                                  دیده تو را می جوید...........