صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را

 

                      ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم

 

                 ***********************************

    حیرت عشاق را عیب کند بی بصر

                                بهره ندارد ز عشق هر که نه حیران اوست