باید انسان بودن را یاد بگیریم تا آدم شویم .

بایستی باورمان شود که امتحان الهی ، عملی است نه مثل کلاسها و آزمونهای آوازخوانی

و شعرخوانی و ...

اگر تمام اشعار و نوشته های انسانیت را هم حفظ کنیم اما دلی را بشکنیم یقین بدانیم

که مردودیم .

ای انسانهای به اصطلاح باکلاس و خوش خط و خال ، لااقل همجنسان خودتان را برای

انسان بودنشان قدر بدانید و احترام بگذارید .