رفتم به طبیب و گفتم از درد نهان

گفتا : ز غیر دوست بربند زبان

گفتم که : غذا ؟ گفت : همین خون جگر

گفتم : پرهیز ؟ گفت : از هر دو جهان

-------------------------------------------

خوشا آنانکه بر بال ملائک             نشستند و صفا کردند و رفتند

**************************************************

   پی نوشت :         باز دیوانه شدم ای طبیب

                            باز سودایی شدم ای حبیب

                            آنچنان دیوانگی بگسسته بند

                              که همه دیوانگان پندم دهند