طبیعت و محیط زیست ، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات ، منابع و عوامل

و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه ی حیات به آن وابسته

است ؛ بوجود می آید .

آلودگی محیط زیست بر کیفیت و چرخه ی طبیعی اثر میگذارد و پیامدهای زیانباری برای

زندگی انسان ، گیاه و بناها دارد .

در جهان امروز ، موضوع آلودگی محیط زیست از مهمترین و حادترین شکل تمدن انسانی

محسوب میشود و نقش انسان چشمگیر میباشد .

طبیعت ، برای بقای نسل بشر آفریده شده و پیوندی ناگسستنی میان انسان و طبیعت

است .

حضرت علی(ع) این پیوند و پیوستگی انسان با طبیعت پیرامون آنرا به زیبایی

بیان فرمودند : تقوی پیشه کنید در حق بندگان و شهرها ، که شما مسئوول هستید

حتی از سرزمینها و چهارپایان . انسان هرگز اجازه ندارد خود را رها و لجام گسیخته و

آزاد در بهره برداری از طبیعت بداند و حق ندارد با آلوده کردن و ویران ساختن طبیعت ،

به آسایش برسد .

جنگل ، طلای سبز است و از ثروتهای طبیعی و از عناصر مهم حیات وحش هر سرزمین

بشمار میرود . با قطع درختان و نابودی جنگلها ، به پیشروی آب باران در زمینهای صاف

و هموار  ؛ کمک و در نتیجه از ذخیره شدن آب در خاک جلوگیری میشود و به دنبال آن

فرسایش منابع طبیعی آغاز میگردد .

- پیام روز درختکاری در 15 اسفند هر سال این است :

  تخریب محیط زیست ، به افسردگی انسانها می انجامد

 و آبادسازی محیط زیست ، با شادابی انسانها ارتباط تنگاتنگ دارد .

                       تو قامت بلند تمنایی ای درخت

       همواره خفته است در آغوشت آسمان