ای زخم غم تو مرهم دل

                         عشق تو انیس و محرم دل

  زلف تو کمند گردن جان

                                لعل تو نگین خاتم دل

  ابروی تو بود شحنه جان

                   چون چشم تو گشت حاکم دل

  او در دل ما و ما در آتش

                       ما را غم اوست نی غم دل

  -------------------------------------------------

                              تشنگان را جرعه ی وصال

                       شیفتگان جمال را آب حیات و معرفت