باز دیوانه شدم ای طبیب

                                          باز سودایی شدم ای حبیب

                                          آنچنان دیوانگی بگسسته بند

                                          که همه دیوانگان پندم دهند