بنام خالق انسان

*  نکاتی که بیمارمبتلابه کمر درد، در زندگی روزمره باید رعایت نماید:

    بیماران مبتلا به کمر درد بایددرنظرداشته باشندکه کلیه کارهایی که باعث افزایش

   قوس کمر شود، درد آنهاراتشدیدنموده وبرعکس کاهش قوس کمر کمک به بهبودمیکند.

* دستورات لازم درموقع نشستن روی صندلی:

1_ ازصندلی محکم ،باپشت مستقیم استفاده کنید.

2 _ طوری روی صندلی بنشینید که زانوها بالاتر ازمفاصل ران قرارگیرند.

      برای این کارمیتوان زیرپائی کوچکی درموقع نشستن زیرپاهاگذاشت.

3 _ ازنشستن روی صندلی های دوار و چرخدارخودداری نمائید.

4 _ هرگزدریک وضعیت ثابت به مدت طولانی ننشینید.

5 _ پس ازمدتی نشستن ،بلندشده و قدمی بزنیدومجددا" بنشینید.

*دستورات لازم درموقع برداشتن اشیاء:

1_ درموقع برداشتن اشیاء ازروی زمین هرچقدرهم که سبک باشد، به جای خم کردن

کمر، زانوهایتان راخم کنید.بعبارت دیگر،بگذاریدزانوهایتان به جای کمرتان کارکند.

2_ هرگزدرحالیکه زانوهاکشیده وکمر خم است ،اشیاءرااز روی زمین بلندنکنید.

* دستورات لازم درموقع رانندگی:

1_ صندلی خودراطوری به جلوبکشیدکه درموقع نشستن،زانوها در حدی بالاتراز

مفاصل ران قرار گیرند.

2_ درموقع رانندگی کمربندهای ایمنی را ببندید.

* دستورات لازم درموقع ایستادن و راه رفتن:

1_ هیچوقت برای مدت طولانی دریک وضعیت ثابت نمانید.

   هرچنددقیقه یکبار وزن را از یک پا به پای دیگر منتقل کنید.

2_ درموقع ایستادن ازگذاشتن دستها به کمروتکیه دادن به عقب خودداری کنید.

    بهتر است دستهادرجلوی بدن قرارگرفته وتنه ، مختصری به جلوخم شده باشد.

3_ درموقع راه رفتن موقعی که میخواهیدمسیرخودراتغییربدهید،به راست ویاچپ بچرخید

    ابتداپاهارابطرف راست ویاچپ حرکت داده وسپس تنه رابه آنطرف بچرخانید.

    نظیرآنچه درحرکات سربازی انجام میدهند.

4_ خانم ها بهتراست ازکفشهای پاشنه بلنداستفاده نکنند.

5_ درموقع خم شدن برای شستن دست وصورت در دستشویی ویاظرف شستن

درظرفشویی، یک پارا روی پله ی کوتاه بگذارید.