* معاینه رباطهای متقاطع زانو:

بیماربه پشت میخوابد و زانو راخم میکنیم سپس قسمت بالای ساق پای او راباهردو

دست محکم میگیریم وبجلو میکشیم وبعدبه عقب فشارمیدهیم،

حرکت غیرمعمول درشت نی بجلو،دلیل برپارگی رباط متقاطع قدامی و

حرکت غیرمعمول درشت نی به عقب،دلیل پارگی رباط متقاطع خلفی است.

بایدباطرف دیگرپای سالم مقایسه شودزیراخاصیت ارتجاعی بیش ازحدرباطها

ممکن است پزشک را در تشخیص گمراه نماید.

* معاینه منیسکهای زانو :

علاوه برمعاینات ذکرشده ودیگرمعاینات، آتروفی عضلانی ومحدودیت حرکتی ،

به تشخیص آسیبهای منیسک کمک میکند.

بیماربه پشت میخوابدوزانوراکاملا"خم کنیدوپاراتاحدامکان به بیرون می چرخانیم و

بتدریج زانوراباز میکنیم.

شنیدن صدای غیرعادی درزانوکه بادست هم حس میشودوغالبا" بادرد توام است

دلیل پارگی منیسک داخلی زانواست.

وبرای معاینه منیسک خارجی، پس ازخم کردن زانو، پارابه داخل می چرخانیم و زانو

رابتدریج بازمیکنیم،شنیدن صدای غیرعادی و دردناک دلیل برپارگی منیسک خارجی

است.