* رهبری هیچگاه بنای دخالت در تصمیم ها و کارهای دولت را ندارد ، مگر آنجائیکه

   احساس کند مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است .

* تا زمانیکه من زنده هستم و مسئوولیت دارم ، نخواهم گذاشت حرکت عظیم ملت

  ایران بسوی آرمانها ، ذره ای منحرف شود .

* نظام جمهوری اسلامی ، دستگاه مقتدری است و رهبری هم محکم در مواضع

  صحیح خود ایستاده است .

* ملت و رهبری همواره از خط کار و خدمت حمایت می کنند و ملاک هم اشخاص

  نیستند بلکه ملاک اصلی ، خط کار و خدمت است .

* اگر مسئوولان به سراغ مسائل شخصی بروند و اهداف را فراموش کنند ،

   کمک الهی هم کم خواهد شد .

* نگذارید اختلاف و شکاف بوجود آید و آنچه را که دشمن در تبلیغات و خباثت های

   سیاسی خود می خواهد ، روی دهد .

* باید همواره به خدا پناه ببریم و با شناخت نقص های خود و کاستن از آنها ، در

  مسیر حرکت ملت ایران ، گره ایجاد نکنیم .