بنام خالق یکتا

حرکات اصلی زانو عبارتنداز:

خم شدن ١٣۵ درجه و راست شدن ، علاوه براین درموقع بازشدن زانو استخوان

درشت نی مختصری می چرخد.

در زانوی طبیعی حرکات جانبی وجودندارد و زانو به هیچوجه به عقب خم نمیشود.

* مهمترین شکایتهای افرادمبتلابه بیماریهای زانو عبارتنداز:

درد : که ممکن است درجلو،عقب،داخل ویاخارج زانوباشد.گاه محل آن مشخص نیست

وبطورپراکنده درهمه ی قسمتهای زانو وجود دارد.دربعضی موارد درموقع بالاوپائین رفتن

ازپله شدت می یابد.

تورم : ممکن است دراثرانباشته شدن مایع یاخون درمفصل باشد.وجودخون درمفصل

ممکن است دراثرضربه یابیماریهای خونی نظیر هموفیلی باشد.

محدودیت حرکات مفصلی :  که ممکن است بعلت درد،افزایش مایع درون مفصلی و یا

وجود مانعی در درون مفصل باشد.ضربه به زانوباعث انقباض عضلات خم کننده ی زانو

میشودودامنه ی حرکات آنرامحدود میکند.

ناپایداری(Instability ) : ازعلائم برجسته ی بیماریهای زانواست.شکایت بیمارغالبا"

این است که درموقع راه رفتن ، زانو استحکام کافی برای تحمل وزن راندارد و به

اصطلاح زانو از زیرپایش در میرود.این ناراحتی بیشتر درپارگی رباطهای زانو، پارگی

منیسک ها و درضعف عضله چهارسر ران دراثربیماریهای طولانی زانو دیده میشود.