* الهی خوشا به حال کسانیکه لذات جسمانی شان  عقلانی شد.

* الهی به حق آنانیکه از دیده ی مردم غایبند

                                                           این غایب را در حضور بمیران.

* الهی شکرت که دلم را به شروق جمالت

                                                              و سیر در نور کمالت نورانی کرده ای .

* الهی  اگر الفاظم نارساست

                                      داستان سنگ تراش و شبان موسی است .

* الهی  هشیار را با بستر و بالین چه کار

                                                      و  مست را با دین و آیین چه کار .

 

                                    صبح که سحر می شود

                                        خدا نظر  می کند

                                     بنده چقدر بی حیاست

                                       خواب سحر می کند