با تواضع بر قله ی کوه باید ایستاد

و دستان خود را به سخاوت طبیعت بلند کرد

و چشمان خود را بست تا لحظاتی با بوسه ی باد آرامش گرفت و لذت برد

تا عطر بهار ، ما را غرق مستی خود کند

بهاری که همراه شده با حلول ماهها و اعیاد مبارک رجب و شعبان و رمضان ...


بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

                                                     به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

  رسید باد صبا غنچه در هواداری

                                                    ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن