مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی می گفتند :

اگر خواستی صدقه بدهی ، همینطوری نده ، زرنگ باش ، حواست جمع باشد ،

صدقه را از طرف امام رضا (ع) برای سلامتی آقا امام زمان (عج) بده .

برای 2 معصوم (ع) است ، 2 معصومیکه خدا آنها را دوست دارد . ممکن نیست که

خداوند این صدقه را رد کند .

تو هم اینجا واسطه گری ات را میکنی . تو واسطه ای و همین حق واسطه گری است

که اجازه میدهد تو به مراحل خاص برسی .

 روحشون شاد ...