خانمهای محترم !

بدانید که همسر شما نیاز به 6 عشق دارد و اگر این نوع عشقها نباشد ، مرد فکر میکند

مورد بی مهری قرار گرفته است .

6 نوع عشقی که مردان نیاز دارند :

اعتماد - پذیرش - تائید - تحسین - موافقت و همدلی - قوت قلب

آقایان محترم هم توجه کنند ، خانمها به 6 نوع عشق نیاز دارند که عبارتند از :

توجه و مراقبت - تفاهم - احترام - ایثار و گذشت - ارج نهادن - امنیت

البته این بدان معنی نیست که خانمها به 6 عشق اول نیاز ندارند ، بلکه منظور این

است که این 6 نوع عشق ، بیشتر مورد توجه آنهاست .

هنگامیکه در طرفین این نیازهای عاطفی ارضا گردد ، زندگی در حد متعادل خواهد بود .

درک این 12 نوع عشق ، راز پر قدرتی است که میتواند ارتباط بین دو انسان را رونق

بخشد و هر کدام از این عشقها میتوانند بر همدیگر تاثیر بگذارند .

            ****************************************

پ . ن : متاسفانه دیروز در یکی از پارکهای تهران ، صحنه ای را دیدم که بناچار

           به جهت آرامش خود ، این موضوع را انتخاب نمودم .