شاعری بود به نام حاجب ، قصیده ای در مدح حضرت علی (ع) سرود ،

که قسمت آخرش این بود :

حاجب اگر معامله حشر با علی است

من ضامنم تو هر چه بخواهی گناه کن

 

شب امیرالمومنین (ع) را در خواب دید . حضرت به او فرمود :

مصرع دوم شعر خود را اصلاح کن . حاجب گفت : چه بگویم ؟ فرمودند :

 

حاجب اگر معامله حشر با علی است

                             شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن