گفتم که : الف

گفت : دگر

گفتم : هیچ

در خانه اگر کس است ................. یک حرف بس است .

بارها گفته ام و بار دگر می گویم :

کسی که بداند هر که خدا را یاد کند  خدا همنشین اوست.

احتیاج به هیچ وعظی ندارد .

میداند چه باید بکند و چه باید نکند.

میداند که آنچه را که میداند  باید انجام دهد. و آنچه که نمی داند باید احتیاط کند.