رگ به رگ شدن مکرر مچ پا = Recurent Sprain of the Ankle :

بیماری نسبتا" نادری است که درآن بیمار از رگ به رگ شدن مکرر مچ پا

شکایت دارد و درحقیقت احساس میکند که مچ پای او پایداری و ثبات واقعی خود را

ندارد .گاه ضمن راه رفتن عادی پایش پیچ میخورد و کمی متورم و دردناک میشود و پس

از چند روز بتدریج بهبود می یابد.

* سبب شناسی :

در سابقه ی این بیماران یک مورد رگ به رگ شدن نسبتا" شدید مچ پا که بطور صحیح

درمان نشده است وجود دارد.

* پرتو نگاری :

مچ پا در حالت عادی ، طبیعی است ولی در حالت چرخش به درون و چرخش به بیرون

 با فشار ( Stress film ) غالبا"نشان میدهد که استخوان قاپ در فضای بین استخوان

درشت نی و نازک نی چرخیده است.

* درمان :

_ درمان غیر جراحی : استفاده از کفش پوتینی که پاشنه ی آن درقسمت بیرونی

                            کمی بلندشده باشداست ، همچنین به بیمار توصیه میشود

                            حتی الامکان روی زمین ناهموار راه نرود.

_ درمان جراحی : ترمیم رباط های صدمه دیده است.