نیش دوست از نیش عقرب بدتر است

 

پس بزن عقرب که دردش کمتر است