هدف چیزی است که میخواهیم به آن دست یابیم . هدف فراتر ازیک رویاست.

رویایی است که برای تحقق آن کوششی به عمل می آید.

هدف ، خیال مبهم باری به هرجهت نیست،بلکه نویدی روشن و انگیزه ای برای

تلاش است .

بدون تعیین هدف ، هیچ چیز اتفاق نخواهد افتاد .

برای اینکه مشخص گردد چیزی هدف است و صرفا" جنبه جهت ندارد ، لازم است که

آنرا روی کاغذ بیاوریم و بطور واضح و با عبارات کمی ، برای خود تعریف کنیم.

 بدون هدف ، رشد و کمال انسان متوقف میگردد.

       **  هفت مرحله برای رسیدن به هدف :

١_  هدف خود را بصورت رفتارخاص بیان نمائید .

٢_  هدف خود را چنان مطرح کنیدکه قابل اندازه گیری باشد .

٣_  هدفی را انتخاب کنید که بتوانید آنرا کنترل نمائید .

۴_  یک استراتژی را برنامه ریزی کنید که شما را به هدفتان برساند .

۵_  هدف را به مراحل مختلف تقسیم کنید .

۶_  در قبال پیشرفت خود برای دستیابی به هدف ، پاسخگوئی ایجاد نمائید .

٧_  برای اقدامات خود ، یا حتی برای کارهایی که صورت نمیدهید، پاسخگو باشید .

 

پی نوشت : خداوند انسان را طوری آفریده که میتواند از راه عبودیت و بندگی خالص ،

                 از مقام ملائکه گام فراتر نهد و مقامات انبیاء و اولیاء را کسب نماید .