کوه در شب چه شکوهی دارد

خرم آن جلگه که کوهی دارد

شب چو مهتاب درخشد در کوه

خرمن عشق نماید انبوه

تاجی از ماه به سر دارد کوه

وز طلا جبه به بر دارد کوه

شاه بیت غزل دورنماست

کوه سلطان همه صحراهاست

مرد را کوه سرافکند کند

جای پایش به فلک باز کند

کوه چون عارف رویا دیده

دامن از روی و ریا برچیده

کوه گر روشن و گر تاریک است

تا بخواهی به خدا نزدیک است

کوه انفاس مسیحا دارد

وین نسیم از دم عیسی دارد

کوه مهد همه پیغمبرهاست

مهبط موهبت وحی خداست

رشحاتی که تراود از کوه

اشک شوق است و بشوید اندوه

قطره ای کز جگر کوه چکد

عشق چون شیره جانش بمکد

لشگر موج اگر کوهکن است

کوه ما خسرو لشگرشکن است

استقامت برو از کوه آموز

نوح را دیده و برخاست هنوز

کشتی نوح گر از طوفان جست

بار اول به سر کوه نشست

کوه تنها نه همین گلدسته است

بلکه درهای جهنم بسته است

خوانده باشید که خلاق جهان

دوزخی زیر زمین کرده نهان

------------------------------------------------------------------------------------------

         حلول ماه شعبان و اعیاد بزرگ آن بر همه ی عاشقان مبارکباد