کف پای صاف = Flat   Foot

از بیماریهای شایع ارتوپدی  کف پای صاف است.

در این بیماری قوس طولی پا کاهش یافته و در موارد شدید از بین رفته

کناره ی داخلی کف پا برجسته شده و با زمین تماس پیدا می کند.

 

در بیشتر موارد بیماری مادرزادی بوده و گاه ارثی است . بطوریکه پدر و مادر و افراد دیگر

فامیل ممکن است مبتلا باشند.

چرخش اندام تحتانی به خارج به هر علتی موجب فشار بیشتر روی قسمت داخلی پا

در موقع راه رفتن و کف پای صاف می گردد.

* بیماریهای عصبی عضلانی : ضعف و یا فلج عضلات نگهدارنده ی پا در بیماریهای

   مختلف ممکن است باعث کف پای صاف گردد مانند فلج مغزی و غیره .

افراد میانسال که افزایش وزن یافته و مدت زمان طولانی روی پاها می ایستند ممکن 

است بتدریج دچار کف پای صاف گردند.

بستری بودن طولانی باعث ضعف عضلات پا گشته و پس از راه افتادن ممکن است دچار

کف پای صاف گردند که غالبا" دردناک است .

کف پای صاف ممکن است ناشی از عمودی قرار گرفتن استخوان قاپ بطور مادرزادی

باشد . کف پای این کودکان محدب بوده و در غالب موارد  احتیاج به درمان جراحی دارد.