موقعیت های اضطراری در کوهستان

                                              بنام خدای کوه

* کوهستان آرام و زیبا و دوست داشتنی میتواندبسیارخطرناک وحادثه سازباشدخصوصا

برای علاقمندانی که دراول راه ورزش کوهنوردی قراردارند وبی شک درمعرض تجربه های

متفاوتی قرارخواهندگرفت.

_ بهتراست ازقبل بااین خطرات آشناشویم وباتجربه وعلم کافی باآن روبرو شویم.

درفصل بهارکه هنوزبرفهاسنگین وناپایدارهستندوبهمن بیشتردره هاوشیبهای تندراتهدید

میکندوهوای صاف وآفتابی بسرعت جای خودرابه طوفانهای سهمگین داده وبه جهت

بارانهای مستمر، خاک خیس شده ودرمعرض لغزش قرارمیگیردآن موقع لازم است که

توجه خاصی داشته باشیم.

_ ریزش صخره دربهاریکی دیگرازاین خطرات است ودرتابستان تااواخرشهریورماه ازخطر

آنهاکاسته میشودوبااولین سوزهای سردپاییزی شکل کوهستان به یکباره تغییرمییابد.

بعدازآن زمستان سردوطولانی ازراه میرسد.عواملی مانند:

مواجهه بابهمن - مه و کولاک- بوران و برفکوبی.

* اولین صفت یک کوهنورد حس انسان دوستی وخدمت به همنوع ودرعین حال عشق

به طبیعت است.بنابراین بایدغرور را درپایین کوهستان دفن کنیم وسپس حرکت را آغازکنیم و حتی نباید درمسیرهای راحت به خودمغرورشویم.ضمنابایدمواظب بودهیچ

سنگی به پایین پرت نشودوازسروصدای اضافی پرهیزکنیم تا آرامش طبیعت بهم نخورد.

_ دویدن درسراشیبی و فرود بسیارمضر است لذابایدتوجه داشت حتی یک پرش یکمتری

میتواندحادثه بدوفراموش نشدنی ودلزدگی ازکوهستان بدنبال داشته باشد.

_ لازم است درموقع باران و رعدوبرق پناه بگیریم چون اغلب به مناطق مرتفع وتیغه های

سنگی برخوردمینمایدوبهتراست ساعت مچی ویاکلنگ راازخود دورکنیم وعایق ضخیمی

درزیربدنمان قراردهیم.

درزمان هجوم ناگهانی مه وطوفان لازم است صبورباشیم البته میبایست باهمفکری گروه

درپی شناخت مسیردرست باشیم.مرتب بایددست وپاوانگشتان خودراحرکت دهیم وبه

هیچ عنوان نخوابیم وباحرکت وتمرین خودراگرم کنیم.

_ درحین صعودازیک مسیر هرازچندگاهی نگاهی به پشت سرخودبیاندازیم تامنظره

فرود بهتردرذهن باقی بماند.

* بایددانست که درتابستان برای فرود به نصف تا دوسوم زمان صعودوقت نیازداریم.

ازمیانبرهای ناشناخته جدا" پرهیزنمائیدومطلقا" درگروه تکروی نکنید.

_ توصیه میگردد در فرود پاها را از زانو کمی خم کنیدتافشاربه مفاصل واستخوانهاو

منیسکهاواردنشودوقدمهارابافاصله کم وانعطاف زیادبرداریدوازعصای کوهنوردی استفاده کنید.

ازاینرو ضرورت داردپس ازهربرگشت ،کروکی مسیروتوضیحات لازم پیرامون برنامه رادر

دفتری یادداشت نمائید.

* رعایت تذکرات ذیل برای ایمنی بیشتر:

١ - قبل ازبحرانی شدن شرایط آب وهوا، بادگیر_ کلاه و دستکش را آماده کنیدکه ممکن

است بعدازطوفان و بوران فرصت این کار راازشما گرفته شود.

٢ - بامشاهده اولین تنگی نفس وخستگی مفرط برای فردی ازگروه ، بیمار راباهمراه

باتجربه به پایین هدایت و روانه نمائید.

٣ - اگرباشرایط غیرمنتظره روبروشدیم بایددرمکانی مناسب اتراق نمائیم وخودمان را

گرم نگه داریم.

۴ - مواظب سگهای گله های گوسفندباشیدکه فقط تابع چوپان خودمیباشند.

یادداشته باشیدازفاصله ٣٠٠ متری ، گله را دور بزنیدومسیرراکمی تغییردهید.

حفظ خونسردی درحرکت دسته جمعی وکمبودصدا سگها راتحریک نمی کند.

۵ - حتی المقدور درکوهنوردیهای طولانی یک امدادگرباتجربه لازم است.

حتما" وسایل کمکهای اولیه راهمراه گروه داشته باشید.

* درخاتمه میتوان گفت کوهنوردان واقعی ازجمله سالم ترین افرادهستند اماشایسته

وضرورت داردپیش ازصعودهای طولانی ومهم فردباپزشک خود مشورت نمایدوازسلامت

کامل خوداطمینان حاصل نموده سپس اقدام به کوهنوردی نماید.

 

 

 

 

 

/ 31 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
جواد

سلام دوست عزیز با دو مطلب آپم ...

سونیا

سلام ممنون لطف دارید شما

محبوبه

واقعا که![گریه] لااقل بیاید برف بازی![ناراحت]

گل نر گس شهلا

سلام بر شما امیدوارم سلامت باشید.[گل] آمدم فقط جویای حال شما و دوستان باشم و بگم شکر خدا فعلا هستم و چون اینجا دسترسی به نت کم هست اگر مثل سابق نشد سر بزنم ببخشید تا بعد که ببینم وضع خط نت درست و برقرار خواهد شد یا خیر!! به یاد دوستان هستم و اینجا تمام مدت باران لطفش را از ما دریغ نکرده. با برف چه می کنید؟ خداوند همچنان بندگان خطاکار را شامل نعمتهایش نموده بخاطر آدمهای خوب و مخلصی که هنوز هستند.

زینب

سلام خوش به حالتون که کوه میرید امیدوارم که خوش بگذره[خداحافظ]

پاییزان

سلام بسیار عالی واموزنده بود .منتظر مطالب اموزنده بعدی شما هستم. موفق باشید.[راک]

سلام عزیز به به خدا قوت لذت بردم ممنون [نیشخند]

Phyto

درسته [چشمک] [گل] آخرین مطلبتم خوندم، جالب بود، به دردمون میخوره [نیشخند]

شازده کوچولو

من عاشق کوهم[لبخند] فکر می کردم وب شما پر از مطالب کوهنوردی باشه ولی چیزی پیدا نکردم[گریه]