صاحب نظران

شیرین دهنان ، عهدبه پایان نبرند

                                                 صاحب نظران ز عاشقی جان نبرند

معشوقه چو بر مراد و  رای تو بود

                                                 نام تو میان عشقبازان نبرند

/ 1 نظر / 5 بازدید