آرزوی شیعه

                                      بنام محبوب دلها

اماما، عاشقم بر تارمویت                  دلم پر می کشدهردم به سویت

اگرکه عالمی برمن ببخشند              دهم آن رابه یک دیدار رویت

چه گردد گر کنی برمن نگاهی            اجازه م تادهی آیم به کویت

من استم آشنابا دوستانت                منم دشمن،اماما،با عدویت

نگارا، آرزوی شیعه این است              نشیند لحظه ای درپیش رویت

توهستی پیشوای آفرینش                 همیشه بوده ام در جستجویت

/ 2 نظر / 4 بازدید
ازاده

سلام ... مرسي ... خيلي ممنونم بابت قران ... خدا رفتگانتونو بيامرزه ... [گل]